หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) FULL-TIME MBA

Outcomes

"บรรยากาศการเรียนการสอนที่ท้าทายและกระตุ้นให้นักศึกษาได้คิดและลองปฏิบัติจริง ทำให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ มีความมั่นใจ และมีความชำนาญในการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง ยังทำให้นักศึกษาพัฒนาและนำศักยภาพของตนเองไปใช้ในโลกของการทำงาน ที่มีความเปลี่ยนแปลงและท้าทายอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น"
DR. MARTIN GOERLICH
อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!