จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมเรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย รวมถึงการใช้ข้อมูลด้านพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อผลิตสื่อโฆษณา โปรโมชั่น จัดงานอีเว้นท์ สื่อประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสม และตรงกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักการตลาดในอนาคต

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • BBA – Marketing
 • BBA – Marketing

สาขาการตลาดของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ Pace University มหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงด้านสาขาบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ในมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา สำหรับหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) นักศึกษาสามารถเลือกเรียน 2 ปีที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และอีก 1 ปีที่ Pace University โดยเลือกเรียนวิชาโท ด้าน Global Marketing หรือ Advertising and Integrated Marketing Communication นักศึกษาจะได้รับวุฒิการศึกษาจากทั้งมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และ Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นอกจากนี้ Pace University ยังมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด อีกทั้งยังสามารถทำงานในแคมปัสที่ Pace University ได้ในระหว่างการศึกษา และฝึกงานหลังจากสำเร็จหลักสูตร โดยสามารถเลือกทำงานแบบ Full Time เป็นเวลา 1 ปี ภายใต้โปรแกรม Optional Practical Training (OPT) ได้อีกด้วย

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชา (Specialized Certificates) ได้จากความสนใจและความถนัด ดังนี้

Digital Marketing Management
การตลาดแบบดิจิตัล เป็นความรู้ที่จำเป็นอย่างมากในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคนิคการออกแบบเกมมาใช้กับการทำการตลาด รวมถึงการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การทำการตลาดออนไลน์ การสร้างความผูกพันกับลูกค้า ความรู้เหล่านี้จะช่วยเตรียมความพร้อมและความสามารถในการวางกลยุทธ์ต่างๆได้ในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการอบรมมากมาย อาทิ Google Adwords และ Google Analytics พร้อมรับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการทดสอบ

Retail Management
ปัจจุบันธุรกิจค้าปลีกมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากทั้งในประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ในวิชาการบริหารการค้าปลีกที่แสตมฟอร์ด นักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำการตลาดสำหรับธุรกิจแฟชั่นและสินค้าหรูหรา การจัดวางสินค้า การบริหารความสัมพันธ์ และการเจรจาต่อรอง นักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานในบริษัทค้าปลีกชั้นนำ อาทิ เซ็นทรัลกรุ๊ป เดอะมอลล์กรุ๊ป เทสโก้ โลตัส และอีกมากมาย

นอกจากนี้ แสตมฟอร์ดได้ร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาวิชา และกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษาแสตมฟอร์ดได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการทำงาน รวมทั้งมีทักษะและความรู้ที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานของไทยและต่างประเทศ

Strategic Marketing Management
วิชาการจัดการกลยุทธ์ทางการตลาด เป็นการผสมผสานการเรียนรู้การบริหารสายผลิตภัณฑ์ ราคา นวัตกรรม และกลยุทธ์ทางการตลาด นักศึกษาจะสามารถนำกลยุทธ์และนวัตกรรมต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจทางการตลาดและการบริหารธุรกิจ เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะมีความพร้อมในการทำงานเพื่อประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

คุณจะเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้าน:

 • ทักษะระหว่างบุคคลละทักษะการสื่อสาร
 • ความเข้าใจในโลกธุรกิจ
 • การคิดวิเคราะห์
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • การทำงานเป็นทีมและการเป็นผู้นำ
 • การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์
 • การสร้างเครือข่าย
 • การฟัง
 • การร่วมมือ
 • การแก้ปัญหา
 • การตัดสินใจ

คุณจะสามารถสร้างสิ่งต่างๆ เหล่านี้:

 • กลยุทธ์ด้านการตลาดระดับโลก
 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
 • แผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
 • วิเคราะห์ความต้องการผู้บริโภคและแนวโน้มตลาด
 • การแปรผลข้อมูล
  การบริการโปรเจคที่หลากหลาย
 • การเข้าถึงแบบองค์รวม
 • ทักษะการโน้มน้าวและและการเจรจาต่อรอง

แนวทางในการประกอบอาชีพ

 • การบริหารแบรนด์
 • การพัฒนาธุรกิจและการตลาด
 • ที่ปรึกษาด้านการตลาดและแบรนด์
 • การตลาดและการขาย
 • การวิเคราะห์วิจัยด้านการตลาด
 • การประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!