หลักสูตรการพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานวิชาชีพ ในการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพในการสอนภาษาอังกฤษในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังคงเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จระดับมืออาชีพ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เปิดอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และ ผู้สนใจทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 4 หลักสูตร ประกอบด้วย

หลักสูตรการพัฒนาทางวิชาชีพสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 2019

อธิบายถึงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการทักษะ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบการเรียนเชิงรุก Active Learning ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ PBL (Problem-Based Learning)  fit Active Learning models การเลือกใช้แหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  วิธีการวัดประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

วันเวลาที่ฝึกอบรม

อธิบายถึงกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน การพัฒนาเทคนิคการสอนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การพัฒนาและการเลือกใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจน การใช้แหล่งเรียนรู้ที่สามารถนำมาปรับใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียน

วันเวลาที่ฝึกอบรม

อธิบายถึงองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน และการจัดการชั้นเรียนยุคดิจิทัล การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ และการฝึกปฏิบัติการ เทคนิคการควบคุมชั้นเรียน ที่มีขนาดเล็ก  ขนาดใหญ่ และ มีความหลากหลายของนักเรียน การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เชิงบวก การศึกษาถึงเทคนิคการเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคคล Individual Difference

วันเวลาที่ฝึกอบรม

อธิบายถึงหลักการและความสำคัญของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC อบรมเชิงปฏิบัติติการให้เข้าใจองค์ประกอบ กระบวนการและการนำไปประยุกต์ใช้งานของแนวทางชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อสร้างการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลังและร่วมเรียนรู้ของชุมชนในการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน โดยการแบ่งกลุ่มย่อย ในการฝึกปฏิบัติการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูผู้สอนภาษาอังกฤษตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำกลุ่มและผู้ร่วมกลุ่ม   สร้างความ​เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่าง ความสามารถของแต่ละบุคคลผ่านจุดแข็ง (StrengthsFinder) เพื่อการสร้างแรงบันดาลใจและความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีสู่การเรียนรู้ร่วมกันและเติมเต็มส่วนที่ขาดของแต่ละบุคคลในการบรรลุเป้าหมายอย่างสูงสุด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 และการนำเสนอผลการปฏิบัติการจากกิจกรรมของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ Professional Learning Community : PLC

วันเวลาที่ฝึกอบรม

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน

Group A

สอนโดยอาจารย์ต่างชาติ
(Fully English Language)

Group B

สอนโดยอาจารย์ชาวไทย
(Bilingual Language)

ค่าใช้จ่ายต่อโปรแกรม

3,200 บาท รวมค่าอาหารกลางวันและอาหารว่าง

จำนวนผู้เรียน

โปรแกรมละไม่เกิน 50 ท่าน ระยะเวลาการอบรม 3 วัน

เริ่มเรียน

15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2562

ตรวจสอบสถานที่อบรม คลิก!

ท่านที่ลงทะเบียนเข้าอบรมเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดสถานที่อบรมของแต่ละหลักสูตรได้ที่นี่

ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ "คุณหนึ่งฤทัย จำปาถิ่น"

Tel: 02-769-4000 ext.2240​