ดร. หวัง เหยาซ่ง

Chairperson

ดร.แอนดรูว์ เดวิด เลสลีส์ สกาวน์

President of the University

Member

University Council

นายลี กวางหยู่

Member

นางสาวเหลิน แย่นตัน

Member

นางสาวชิว หงจูน

Member

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจมส์ แลนแคสเตอร์

Member

นส. ปิยดา ดาศรี

Member

ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร

Member

ดร. ธนาทร เจียรกุล

Member

Member from CHE

University Council

ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชยา เฉลยทรัพย์

MEMBER

รองศาสตราจารย์ ดร. ดำรงค์ วัฒนา

MEMBER

นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์

MEMBER