70% ของอาจารย์ผู้สอนมาจากนานาประเทศ
โดยมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรม

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท สอนโดยคณาจารย์จากทั้งในและต่างประเทศ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การสอนสาขาวิชาต่างๆ      โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ภายในห้องเรียนในรูปแบบ Interactive Learning

กรุงเทพฯ

หัวหิน