จุดเด่นของหลักสูตร

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกำลังมีบทบาทสำคัญอย่างเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโลกของเราล้วนเชื่อมโยงถึงกันได้หมด ในอดีต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องของการพิเคราะห์และวิเคราะห์ภาพรวมทั่วโลก ซึ่งโดยหลักแล้วประกอบไปด้วยประเทศต่างๆ ที่แสวงหาโอกาส ส่งเสริม และปกป้องผลประโยชน์ของชาติตน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 ขอบเขตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ขยายเพิ่มขึ้น ปัจจุบันได้ครอบคลุมถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ

หลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มุ่งอธิบายกลไกของระบบที่มีความเป็นสากล อาทิ ปัจจัยและผลประโยชน์ต่างๆ ภาษีศุลกากร กฎระเบียบ บรรทัดฐาน สถาบัน และองค์กรต่างๆ ที่ล้วนส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและมีส่วนในการกำหนดทิศทางของโลกในยุคปัจจุบันอีกด้วย

 • มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบประยุกต์ และกรณีศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน
 • เรียนรู้กระบวนการการสร้างแนวคิด หลักการ ความเชื่อมโยง การวิเคราะห์ และการคาดการณ์เหตุการณ์ต่างๆ
 • เตรียมทักษะและความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงในการทำงานในอนาคต

ทางเลือกหลักสูตรปริญญาตรี แบบสองปริญญา – Dual Degree Option

 • Bachelor of Business Administration
 • BA – International Relations

กลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ร่วมมือกับ EU Business School มหาวิทยาลัยนานาชาติในทวีปยุโรปที่เป็นผู้นำด้านคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรสองปริญญา (Dual Degree) เพื่อเดินทางไปศึกษาที่ EU Business School ณ ประเทศสเปน หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป เมื่อสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และจาก EU Business School

แนวทางในการประกอบอาชีพ

เมื่อสำเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสามารถทำงานในรัฐวิสาหกิจ รวมถึงอาชีพด้านสื่อสารมวลชน กฏหมาย องค์กรระหว่างรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาสามารถนำทักษะจากหลักสูตรความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปปรับใช้มากมาย เช่น

 • ความสามารถในการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินผลอย่างละเอียด
 • ความสามารถวิเคราะหาหลักฐานและแสดงข้อคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
 • ทักษะการเขียนและพูดที่ดี
 • ไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์
 • การทำงานเป็นทีมในสังคมที่มีความหลายหลายทางวัฒนธรรม
 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองโลก

รับข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรอกข้อมูลการติดต่อของคุณเพื่อรับข้อมูลหลักสูตร เกณฑ์รับเข้าศึกษาต่อ รายละเอียดทุนการศึกษา และอีกมากมาย!