การเงินและการธนาคาร

หลักสูตรการเงินและการธนาคารที่แสตมฟอร์ดจะครอบคลุม 3 หัวข้อหลักของการตัดสินใจด้านการเงิน คือ การลงทุน สถาบันการเงิน และการเงินธุรกิจ นักศึกษาจะมีความเข้าใจในทางทฤษฎี พร้อมทั้งทักษะและความเชี่ยวชาญทางการปฏิบัติโดยมืออาชีพด้านการเงินและธนาคาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ โลกใบนี้จะไร้พรมแดน ในขณะที่ผู้อื่นมองเห็นโลกเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่บัณฑิตของเราจะเปลี่ยนอุปสรรคนั้นเป็นโอกาสและรู้วิธีต่อยอดจากโอกาสนั้น สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้าง ซึ่งจะทำให้คุณได้เห็นมุมมองทุกด้านของธุรกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของแสตมฟอร์ดได้ร่วมมือกับ EU Business School มหาวิทยาลัยนานาชาติในทวีปยุโรปที่เป็นผู้นำด้านคุณภาพและนวัตกรรมการศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกหลักสูตรสองปริญญา หรือ Dual Degree เพื่อเดินทางไปศึกษาที่ EU Business School ณ ประเทศสเปน หรือประเทศสวิสเซอร์แลนด์

การเป็นเจ้าของธุรกิจ

สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาพัฒนาทักษะ และความรู้ที่จำเป็นในการเป็น “เจ้าของธุรกิจ” ในอนาคต นักศึกษาจะได้เรียนรู้เส้นทางสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจใหม่ การวางแผน การวิเคราะห์ จนไปถึงการเปิดตัวและบริหารจัดการธุรกิจ