การจัดการทั่วไป

หลักสูตรที่เน้นความเป็นสากล โดยการเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ผ่านการศึกษาในชั้นเรียน และการทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานที่จะต้องเผชิญกับโลกธุรกิจและสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้นจากเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย

การจัดการโรงแรมนานาชาติ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและ Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันอันดับ 1 ด้านการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชีย

การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการภาคพื้นดิน จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัททางด้านการบินชั้นนำ และได้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศของธุรกิจการบินจริง

การตลาด

นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการการตลาด และการสื่อสารการตลาด รวมถึงกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด พร้อมเรียนรู้ในการวางแผน จัดการ ปรับใช้ และ ประเมินการจัดกิจกรรมการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้า บริการ องค์กร โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่หลากหลาย

การจัดการอีเว้นท์

การจัดการอีเว้นท์ได้รับการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับบริษัทอิมแพค เอ็กซ์ฮิบิชั่น แมเนจเม้นท์ ของไทย และวิทยาลัยเคนดัล (Kendall School of Hospitality Management) ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา โดยอิมแพคถือเป็นสถานที่จัดงานแสดงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เรียนรู้แบบครอบคลุมทุกด้านของการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บชิ้นส่วนต่างๆ การบริหารสินค้าที่มีกำลังรอผลิต และการบริการสินค้าพร้อมขาย จากแหล่งผลิตไปยังลูกค้าปลายทาง เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ นักศึกษาจะสามารถ ออกแบบ สร้าง และปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการขนส่งและซัพพลายเชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ