การจัดการทั่วไป

หลักสูตรที่เน้นความเป็นสากล โดยการเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ศึกษา ผ่านการศึกษาในชั้นเรียน และการทำกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานที่จะต้องเผชิญกับโลกธุรกิจและสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศมากขึ้นจากเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย

International Hotel Management

การจัดการโรงแรมนานาชาติ

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดและ Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสถาบันอันดับ 1 ด้านการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชีย

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ

สัมผัสประสบการณ์การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆสำหรับโลกในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาจะได้เรียนรู้มุมมองของภาษาอังกฤษศึกษาในแบบดั้งเดิม อาทิ งานประพันธ์ วรรณคดี และบทละครต่างๆ รวมถึงการประยุกต์ใช้และฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบสมัยใหม่ในมุมมองที่เป็นสากล

การจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมคุณให้พร้อมกับอุตสาหกรรมการบินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การบริการ เทคโนโลยี และ การบริหารจัดการภาคพื้นดิน จะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้ ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับบริษัททางด้านการบินชั้นนำ และได้สร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในบรรยากาศของธุรกิจการบินจริง

Part-Time MPA

หลักสูตรทันสมัยด้วยระบบการเรียนครั้งละ 1 วิชา เรียนจนจบกระบวนวิชานั้นแล้วจึงจะเรียนวิชาถัดไป ทำให้นักศึกษาสามารถติดตามเนื้อหาแต่ละรายวิชาได้ดีขึ้นสร้างเครือข่ายกับบุคลากรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน

หลักสูตร Stamford English Program

หลักสูตร Stamford English Program เป็นการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จำเป็นให้กับนักศึกษา สามารถเริ่มเรียนได้ทุกระดับภาษา มุ่งเน้นการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลาง (Student-Centered Learning) โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทำการวางแผนและออกแบบการเรียนให้ตรงกับทักษะ ความสามารถ และความต้องการของนักศึกษาแต่ละคน ในสภาพแวดล้อมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (Collaborative Learning Environment) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนแผนการเรียนแบบนานาชาติและสองภาษาของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด รวมไปถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคตอย่างมั่นใจ   จุดเด่นของหลักสูตร เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รับรองคุณภาพหลักสูตร Stamford English Program และเคมบริดจ์ ทางเลือกการเรียนแบบ 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ หลักสูตรการเรียนการสอนทันสมัยที่เน้นการปฏิบัติจริง รับประกาศนียบัตรรับรองระดับภาษาอังกฤษเมื่อสำเร็จหลักสูตร เรียนรู้ในห้องเรียนแบบ Interactive และบรรยากาศการเรียนที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง การให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ศูนย์การเรียนร999